大珠和尚顿悟入道要门论(上)

本帖最后由 cetana 于 2015-4-28 01:48 编辑 aoxiu.com" O+ i$ l4 v- a$ \; J

$ w6 A) [! t6 u) O& A奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)顿悟入道要门论卷上
3 Y9 L( |. E% \6 _/ B8 d% _5 vOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 稽首和南十方诸佛、诸大菩萨众。弟子今作此论,恐不会圣心,愿赐忏悔;若会圣理,尽将回施一切有情,愿于来世,尽得成佛。
( e  z! O5 A' @* {7 dOsho 
$ j/ e6 I7 `; C0 _  i) kOsho 问:欲修何法?即得解脱。答:唯有顿悟一门,即得解脱。云何为顿悟?
2 ?, V! M4 [8 X5 e! l4 Z7 xOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:顿者,顿除妄念;悟者,悟无所得。aoxiu.com1 z, z# m- x+ M" N9 [% E
 
2 ^/ \6 G5 B- N  V1 |: C. wOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:从何而修?Osho' Z) d! h% l: F
 答:从根本修。云何从根本修?Osho5 g% J9 ^: V* V1 V. V) k
 问:心为根本。云何知心为根本?5 ?. F& P9 v. Y6 }5 e. X% h
 答:楞伽经云:心生即种种法生,心灭即种种法灭。维摩经云:欲得净土,当净其心;随其心净,即佛土净。遗教经云:但制心一处,无事不办。经云:圣人求心不求佛,愚人求佛不求心;智人调心不调身,愚人调身不调心。佛名经云:罪从心生,还从心灭;故知善恶一切,皆由自心,所以心为根本也。若求解脱者,先须识根本;若不达此理,虚费功劳,于外相求,无有是处。禅门经云:于外相求,虽经劫数,终不能成;于内觉观,如一念顷,即证菩提。
) u% R+ p' h: l8 n. o" WOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)" l4 K% ^6 U4 k5 `% @/ l* W+ {7 b
 问:夫修根本,以何法修?Osho* N3 n# K( ^: Y' N
 答:惟坐禅,禅定即得。禅门经云:求佛圣智,要即禅定;若无禅定,念想喧动,坏其善根。aoxiu.com1 ~7 Q; E6 G6 u& d3 }& O) Y5 Q
 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)6 e9 O! p  m3 ?; U9 ?. M  a
 问:云何为禅?云何为定?
, f% d/ }, @4 a5 x! BOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:妄念不生为禅,坐见本性为定。本性者,是汝无生心。定者,对境无心,八风不能动;八风者:利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐,是名八风;若得如是定者,虽是凡夫,即入佛位。何以故?菩萨戒经云:众生受佛戒,即入诸佛位;得如是者,即名解脱,亦名达彼岸、超六度、越三界、大力菩萨、无量力尊,是大丈夫。7 T# j3 U: X) [  n% R, [  X- \
 Osho/ d& ~. A/ M8 \7 b1 {
 问:心住何处即住?: i6 K' R! W% g9 ]. K& |, n
 答:住无住处即住。
/ L; E( V0 @# l: m! d+ Paoxiu.com aoxiu.com; y" M) f& F4 E  }3 Q, j
 问:云何是无住处?
2 p% w3 a6 d$ \/ p6 hOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:不住一切处,即是住无住处。
( C; ^% t, o) X1 \5 ~) C奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:云何是不住一切处?
7 A9 ~; D; \# \0 y1 n/ h奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:不住一切处者,不住善恶有无内外中间,不住空、亦不住不空,不住定、亦不住不定,即是不住一切处;只个不住一切处,即是住处也;得如是者,即名无住心也,无住心者是佛心。4 D+ z7 f7 {( \! N( w+ R6 P
 
6 L6 x6 A7 K2 W5 |5 q' ? 问:其心似何物?
8 S6 g# m' g0 ]& i- D. ~6 \6 G5 uOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:其心不青不黄、不赤不白、不长不短、不去不来、非垢非净、不生不灭,湛然常寂,此是本心形相也、亦是本身。本身者,即佛身也。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation* g: j7 m! A6 |$ e1 I7 z# c
 Osho( J- X3 z  Q) t* {4 L0 A) H
 问:身心以何为见—是眼见、耳见、鼻见及身心等见?aoxiu.com! f5 X8 X) I8 D# A: D$ Q8 p
 答:见无如许种见。aoxiu.com; e0 H( y6 S6 n- v" Q6 |% T
 Osho# Y" O/ x+ R+ h2 a' h" |" Y) j' K
 问:既无如许种见,复何见?
1 q% M) V) {2 L3 A' t1 EOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:是自性见。何以故?为自性本来清净,湛然空寂,即于空寂体中,能生此见。
" p4 w9 [4 k" z  _3 ^5 j5 iOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation- q/ Z; q- C0 [' U- z
 问:只如清净体尚不可得,此见从何而有?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)4 ^0 g& Y& u$ n# v# z) P! p# P
 答:喻如明鉴,中虽无像,能见一切像。何以故?为明鉴无心故。学人若心无所染,妄心不生,我所心灭,自然清净;以清净故,能生此见。法句经云:于毕竟空中炽然建立,是善知识也。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)3 x& n- ?" W! C( M5 H& |( L6 t* n
 
; z% E5 e5 i! X6 L  ]8 NOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:涅槃经金刚身品:不可见、了了见,无有知者、无不知者,云何?4 X' r$ j/ U5 Q0 H
 答:不可见者,为自性体无形,不可得故,是名不可见也。然见不可得者,体寂湛然,无有去来,不离世流,世流不能流,坦然自在,即是了了见也。无有知者,为自性无形,本无分别,是名无有知者;无不知者,于无分别体中,具有恒沙之用,能分别一切,即无事不知,是名无不知者。般若偈云:般若无知,无事不知;般若无见,无事不见。! h: D+ b9 L+ \, ]' Y7 h
 aoxiu.com* u/ u& z9 i, F
 问:经云:不见有无,即真解脱。何者是不见有无?
8 t3 E6 Y  G, Z4 |% V( u  P2 Uaoxiu.com 答:证得净心时,即名有,于中不生得净心想,即名不见有也;得想无生无住,不得作无生无住想,即是不见无也;故云不见有无也。楞严经云:知见立知,即无明本;知见无见,斯即涅槃,亦名解脱。
, y$ R9 n1 `9 M/ _4 R 
% d5 f* G( a  K3 z1 ?Osho 问:云何是无所见?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation; N) t3 H$ T% Q: @: @5 S
 答:若见男子女人、及一切色像,于中不起爱憎,与不见等,即是无所见也。
  B) n/ z3 Z/ x: L) z' `, {1 UOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
/ T7 a, a2 q$ B% A 问:对一切色像时,即名为见;不对色像时,亦名见否?
0 h* B% x$ J- F5 K( nOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:见。aoxiu.com5 _$ P1 a/ r; }: S  Q% |9 j5 u- h
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation& v' b1 B. q$ M3 u6 |3 k" Q; }
 问:对物时从有见?不对物时,云何有见?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation) L; |1 |3 N; B% B3 z, w) \
 答:今言见者,不论对物与不对物。何以故;为见性常故,有物之时即见,无物之时亦见也;故知物自有去来,见性无来去也,诸根亦尔。aoxiu.com7 ], v% F! {% v. y& ~. n
 
2 ?* Q. t; O5 |8 ?  j# ]5 q 问:正见物时,见中有物否?
, U7 `. `! L+ g0 U3 _4 o9 Laoxiu.com 答:见中不立物。
& R1 G# ]( K/ S2 y) qOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation Osho7 |/ R4 m7 d$ E# l9 I: [
 问:正见无物时,见中有无物否?
1 u% }  P# E( O1 O* g, nOsho 答:见中不立无物。
9 h. C, B/ @* d奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 
2 D+ `5 }8 B" }, P奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:有声时即有闻,无声时还得闻否?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)$ |8 a4 s+ P( k0 N
 答:亦闻。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)% b, E* G; }0 E7 x- ^$ D9 {
 Osho* k5 j7 r+ `- c8 {
 问:有声时从有闻,无声时云何得闻?
% C5 m4 t) w& I0 @Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:今言闻者,不论有声无声,何以故?为闻性常故;有声时即闻,无声时亦闻。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love); b9 `6 _8 f" h) m) h0 |% T
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation' K9 L1 E7 x* K: d" n. J
 问:如是闻者是谁?
! U. c& T: \$ h4 qaoxiu.com 答:是自性闻,亦名知者闻。Osho0 c& G1 Q  p& D2 {" B0 T" R
 
- ?- Z% G% ?: ]- ^2 f9 aOsho 问:此顿悟门以何为宗?以何为旨?以何为体?以何为用?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation, o  J. ]  M, W% q! L* Y: w* M  H
 答:无念为宗,妄心不起为旨,以清净为体,以智为用。: l+ `# C4 N4 l: ]4 L3 k
 问:既言无念为宗,未审无念者无何念?
6 k: Z+ i9 q' ~/ ]  Q奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:无念者,无邪念;非无正念。
. x  K+ @: j8 p! i5 q% @Osho 问:云何为邪念?云何名正念?
% p  G7 ?6 m: V. \, k6 x奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:念有念无,即名邪念;不念有无,即名正念。念善念恶,名为邪念;不念善恶,名为正念;乃至苦乐生灭、取舍怨亲憎爱,并名邪念;不念苦乐等,即名正念。Osho0 Q' p, n$ L$ }# p% x/ n. e9 S) C. C
 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)& l' j. f% H) E( p6 d
 问:云何是正念?3 j5 M  d7 k4 K; [* x; b
 答:正念者,唯念菩提。Osho% m1 R/ W7 Q5 B0 m# q
 Osho  w, {2 N% i2 ^
 问:菩提可得否?
( r: F( S+ l/ F7 i3 fOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:菩提不可得。
% c* P: _; a  `5 H4 s* Y3 ~奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) Osho! T8 d* X$ L& C# r9 h: y! S
 问:既不可得,云何唯念菩提?
5 V" N& @' Z4 y& I# Eaoxiu.com 答:只如菩提,假立名字,实不可得,亦无前后得者;为不可得故,即无有念,只个无念,是名真念。菩提无所念,无所念者,即一切处无心,是无所念;只如上说如许种无念者,皆是随事方便,假立名字,皆同一体,无二无别;但知一切处无心,即是无念也。得无念时,自然解脱。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation$ `+ o7 E6 ?' ]* V- x
   c$ c" ~4 D. ?
 问:云何行佛行?
! w% ?& |+ |6 _Osho 答:不行一切行,即名佛行,亦名正行,亦名圣行;如前所说,不行有无憎爱等是也。大律卷五菩萨品云:一切圣人,不行于众生行,众生不行如是圣行。
) O; j$ p' U# O' R* mOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation$ R$ W# k9 _% W' x
 问:云何是正见?
2 Z3 L" r$ v9 N6 F( t7 Y) P奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:见无所见,即名正见。aoxiu.com) {  R; K! j$ i0 Y  f  w4 X
 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)8 M3 }) Y$ x+ D# V. o' y
 问:云何名见无所见?
9 N( _% b3 ^, z, H3 a& Haoxiu.com 答:见一切色时,不起染著;不染著者,不起爱憎心,即名见无所见也;若得见无所见时,即名佛眼,更无别眼。若见一切色时起爱憎者,即名有所见;有所见者,即是众生眼,更无别眼;作众生眼乃至诸根亦复如是。aoxiu.com9 _# A4 f8 L; N. n
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation" W* u9 Z7 K0 _  i1 n) Z5 V2 y+ I
 问:即言以智为用者,云何为智?
# R( W) O8 m  ?! {. x奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:知二性空,即是解脱;知二性不空,不得解脱;是名为智,亦名了邪正,亦名识体用。二性空即是体,知二性空即是解脱,更不生疑,即名为用。言二性空者,不生有无、善恶、爱憎,名二性空。3 B" E8 s. [3 }
 Osho6 y7 j4 z( w' s) L
 问:此门从何而入?
3 g4 S% |. n& T1 E* aOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:从檀波罗蜜入。Osho2 u- e. t: s7 p4 J% F0 r
 
2 L6 M% C7 ?1 t9 w: N. B8 c奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:佛说六波罗蜜是菩萨行,何故独说檀波罗蜜、云何具足而得入也?aoxiu.com$ C# ]( U5 |/ M3 l% S
 答:迷人不解五度皆因檀度生,但修檀度,即六度悉皆具足。
* @0 E. u/ e. X 
& F2 n. b2 i( ~9 Waoxiu.com 问:何因缘故名为檀度?Osho4 F! H; m- w/ w; [! C
 答:檀者,名为布施。
/ i5 C3 D  C$ E9 `Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)& Q/ L' M/ ~( f8 j+ Z
 问:布施何物?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)5 L; @8 C- A; t* s  j
 答:布施却二性。aoxiu.com! K' O3 t% |) V8 u0 i! J
 
* O/ s7 Y( ]$ NOsho 
& q- K9 @# c+ T4 `3 iaoxiu.com 问:云何是二性?
! ?- o' R3 G8 T8 s. bOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:布施知善恶性,布施却有无性,爱憎性、空不空性、定不定性、净不净性,一切悉皆施却,即得二性空。若得二性空时,亦不得作二性空想,亦不得作念有施想,即是真行檀波罗蜜,名万缘俱绝。万缘俱绝者,即一切法性空是也。法性空者,即一切处无心是。若得一切处无心时,即无有一相可得。何以故?为自性空故,无一相可得。无一相可得者,即是实相。实相者,即是如来妙色身相也。金刚经云:离一切诸相,则名诸佛。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation7 j' S: y; G9 _) O) V' V
 Osho' n* Y2 D7 D0 g6 Z3 B
 问:佛说六波罗蜜,今云何说一即能具足?愿说一具六法之因。
7 ]. T3 `* Y5 ~. C/ y' F 答:思益经云:网明尊谓梵天言:若菩萨舍一切烦恼,名檀波罗蜜,即是布施。于诸法无所起,名尸波罗蜜,即是持戒。于诸法无所念,名羼提波罗蜜,即是忍辱。于诸法离相,名毗离耶波罗蜜,即是精进。于诸法无所住,名禅波罗蜜,即是禅定。于诸法无戏论,名般若波罗蜜,即是智慧。是名六法。今更名六法不异,一舍、二无起、三无念、四离相、五无住、六无戏论。如是六法,随事方便,假立名字;至于妙理,无二无别;但知一舍,即一切舍;无起,即一切无起;迷途不契,悉谓有差;愚者滞其法数之中,即长轮生死。告汝学人,但修檀之法,即万法周圆,况于五法,岂不具耶?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation" C- a. t3 e0 y8 ~) T1 Z; M
 问:三学等用,何者是三学?云何是等用?
4 b! H4 L  F; e9 N3 i; T2 E6 hOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:三学者:戒定慧是也。
$ X( v3 H. H& R" U奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 
/ O$ M: N$ }& {奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:其义云何是戒定慧?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation* ~; q$ A) T! T. f9 x/ R9 p8 N
 答:清净无染是戒。知心不动,对境寂然是定。知心不动时,不生不动想;知心清净时,不生清净想;乃至善恶皆能分别,于中无染,得自在者,是名为慧也。若知戒定慧体,俱不可得时,即无分别,即同一体,是名三学等用。
1 c1 }1 s, M6 f- z* i3 | aoxiu.com. q. O& L& E8 y1 q( O, J) W
 问:若心住净时。不是著净否?
  f# M* a% V1 c6 r% H奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:得住净时,不作住净想,是不著净。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation7 A) L4 _: L3 V/ \* }  t# B, x
 
$ |! J, k! ~2 n0 MOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:心住空时,不是著空否?4 _; }8 f; |( Q4 p8 c0 o# F
 答:若作空想,即名著空。
0 N! \' [, I" h3 ?- u. J4 ^Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation # ^* U! P# i  i# g8 U4 p* r
 问:若心得住无住处时,不是著无所处否?0 Y9 F, \' l# B6 e
 答:但作空想,即无有著处。汝若欲了了识无所住心时,正坐之时,但知心莫思量一切物,一切善恶都莫思量。过去事已过去而莫思量,过去心自绝,即名无过去事。未来事未至,莫愿莫求,未来心自绝,即名无未来事。现在事已现在,于一切事但知无著;无著者,不起憎爱心,即是无著;现在心自绝,即名无现在事。三世不摄,亦名无三世也。心若起去时,即莫随去,去心自绝;若住时亦莫随住,住心自绝,即无住心,即是住无住处也,若了了自知,住在住时,只物住,亦无住处,亦无无住处也。若是了了知心不住一切处,即名了了见本心也,亦名了了见性也。只个不住一切处心者,即是佛心,亦名解脱心,亦名菩提心,亦名无生心,亦名色性空。经云:证无生法忍是也。汝若未得如是之时,努力努力!勤加用功,功成自会。所言会者,一切处无心即是会。言无心者,无假不真也。假者爱憎心是也,真者无爱憎心是也。但无憎爱心,即是二性空。二性空者,自然解脱也。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation" X( a3 q* k5 t& A
 * ~0 s0 w2 ~0 o& D, \& |
 问:为只坐用,行时亦得为用否?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation& c* T7 {" u, ^
 答:今言用功者,不独言坐,乃至行住坐卧,所造运为,一切时中,常用无间,即名常住也。
/ p3 y7 q, W7 Z% J4 ^ 
" S( {! s# S+ ^) b% D9 sOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:方广经云:五种法身:一实相法身、二功德法身、三法性法身、四应化法身、五虚空法身,于自己身何者是?aoxiu.com- S. e6 J9 w' r" t4 v, M" Y
 答:知心不坏,是实相法身。知心含万像,是功德法身。知心无心,是法性法身。随根应说,是应化法身。知心无形不可得,是虚空法身。若了此义者,即知无证也。无得无证者,即是证佛法身;若有得有证者,即邪见增上慢人也,名为外道。何以故?维摩经云:舍利弗问天女曰:汝何所得?何所证?辩乃得如是。天女答曰:我无得无证,乃得如是;若有得有证,即于佛法中为增上慢人也。
6 h( N, j+ ?: A! W" Q% Z+ n- w  caoxiu.com 
8 _- G% c2 p& E! TOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:经云等觉妙觉,云何是等觉?云何是妙觉?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation* G( D6 F4 h3 J8 b1 O; r
 答:即色即空,名为等觉。二性空故,名为妙觉。又云:无觉无无觉,名为妙觉也。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)! E( @( y( u4 D* @# A' @  z( m
 
' ~$ R9 H1 J% s+ s# a+ o' G+ P 问:等觉与妙觉为别为不别?
& O0 N6 V$ y7 m, V, X* FOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:为随事方便,假立二名,本体是一,无二无别,乃至一切法皆然也。: f3 i9 z3 ]2 O) ]" R; w( b+ y7 m
 Osho" N+ n8 o1 \. K
 问:金刚云:无法可说,是名说法。其义云何?aoxiu.com! E( i# a. J. W: |, e
 答:般若体毕竟清净,无有一物可得,是名无法可说;即于般若空寂体中,具恒沙之用,即无事不知,是名说法。故云:无法可说,是名说法。
* E" Z6 c9 w0 ?3 @0 j" r( B) ? ( _! Y+ u; `  x% P7 U- I3 Y1 h
 问:若有善男子善女人,受持读诵此经,若为人轻贱,是人先世罪业,应堕恶道;以今世人轻贱故,先世罪业,即为消灭,当得阿耨多罗三藐三菩提。其义云何?
; o" f. I0 O. W: i0 Z  q, D: a! K 答:只如有人未遇大善知识,唯造恶业,清净本心被三毒无明所覆,不能显了,故云应堕恶道也。以今世人轻贱者,即是今日发心求佛道,为无明灭尽,三毒不生,即本心明朗,更无乱念,诸恶永灭,故以今世人轻贱也;无明灭尽,乱念不生,自然解脱,故云当得菩提。即发心时名为今世,非隔生也。又云如来五眼者何?答:见色清净,名为肉眼。见体清净,名为天眼。于诸色境、乃至善恶,悉能微细分别,无所染著,于中自在,名为慧眼。见无所见,名为法眼。无见无无见,名为佛眼。又云:大乘、最上乘,其义云何?答:大乘者是菩萨乘,最上乘者是佛乘。又问:云何修而得此乘?答:修菩萨乘者,即是大乘。证菩萨乘,更不起观,至无修处,湛然常寂,不增不减,名最上乘,即是佛乘也。
# {. a: M7 K- [1 P* n2 m 
/ T6 }) a2 }* ]/ hOsho 问:涅槃云:定多慧少,不离无明;定少慧多,增长邪见;定慧等故,即名解脱。其义如何?
+ ?5 s* H+ L% X4 Haoxiu.com 答:对一切善恶,悉能分别是慧;于所分别之处,不起爱憎,不随所染,是定;即是定慧等用说。又问:无言无说,即名为定,正言说之时得名定否?答:今言定者,不论说与不说常定。何以故?为用定性言说分别时,即言说分别亦定。若以空心观色时,即观色时亦空。若不观色,不说不分别时亦空;乃至见闻觉知,亦复如是。何以故?为自性空,即于一切处悉空;空即无著,无著即是等用;为菩萨常用如是等空之法,得至究竟,故云定慧等者,即名解脱也。今更为汝譬喻显示,令汝惺惺得解断疑,譬如明鉴照像之时,其明动否?不也!不照时亦动否?不也!何以故?为明鉴用无情明照,所以照时不动,不照亦不动。何以故?为无情之中,无有动者,亦无不动者。又如日光照世之时,其光动否?不也!若不照时动否?不也!何以故?为光无情;故用无情光照,所以不动,不照亦不动。照者是慧,不动者是定;菩萨用是定慧等法得三菩提;故云定慧等用,即是解脱也。今言无情者,无凡情,非无圣情也。Osho/ J, l0 O; V7 I
 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)1 H: q* g3 G0 ?
 问:云何是凡情?云何是圣情?
0 n: a: N5 H1 e, {* N奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:若起二性,即是凡情;二性空故,即是圣情。Osho' E2 z. r- q# F4 I
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation! d5 S0 w& H3 ~3 G" _* s
 问:经云:言语道断,心行处灭,其义如何?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)2 y: B2 G3 [, P: p+ @
 答:以言显义,得义言绝;义即是空,空即是道,道即是绝言,故云言语道断,心行处灭。谓得义实际,更不起观;不起观故,即是无生;以无生故,即一切色性空;色性空故,即万缘俱绝;万缘俱绝者,即是心行处灭。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation( l7 G! w' ^' \; R7 e" w0 x
 Osho8 w" |' K+ y+ R" ]
 问:如如者云何?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation- p3 X8 @+ X9 R, \6 N/ {# z
 答:如如是不动义,心真如故,名如如也。是知过去诸佛行此行,亦得成道;现在佛行此行,亦得成道;未来佛行此行,亦得成道。三世所修证道无异,故名如如也。维摩经云:诸佛亦如也,至于弥勒亦如也,乃至一切众生悉皆如也。何以故?为佛性不断,有性故也。
3 D' H8 b: e" j8 I! |3 I0 kOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation7 ]6 f3 b; l/ c0 H( t3 z
 问:即色即空,即凡即圣,是顿悟否?
/ v4 V! \  w2 E  F8 Y2 S+ rOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:是。
( }: P/ f( ~2 F: R! N) oOsho 
* |% A  l/ }, o& B/ COsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:云何是即色即空?云何是即凡即圣?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation/ H9 d7 T, s& J" w! Y2 K* K
 答:心有染即色,心无染即空。心有染即凡,心无染即圣。又云真空妙有故即色,色不可得故即空。今言空者,是色性自空,非色灭空。今言色者,是空性自色,非色能色也。
0 s# I- Q: c4 u9 c/ j$ { 
& Z5 z6 N# g# q3 l4 `5 m3 c奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:经云尽无尽法门如何?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)5 E+ g- X) H. N5 A* A
 答:为二性空故。见闻无生是尽。尽者,诸漏尽。无尽者,于无生体中,具恒沙妙用,随事应现,悉皆具足,于本体中亦无损灭,是名无尽。即是尽无尽法门也。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)+ s4 w9 g1 W& D, u. M5 M6 s0 _
 
+ P( H$ `! X0 d  IOsho 问:尽与无尽,为一为别?
. D5 y: b% e/ A3 oOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:体是一,说即有别。
$ h. r0 \0 W) ?7 k& _+ l" ~2 _奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 
7 B# Q+ o$ X( u% q' ?# eOsho 问:体既是一,云何说别?/ ?) O0 u% H& U4 U2 q% X' g
 答:一者是说之体,说是体之用。为随事应用,故云体同说别;喻如天上一日,一置种种盆器盛水,一一器中皆有于日,诸器中日悉皆圆满,与天上日亦无差别,故云体同。为随器立名,即有差别,所以有别,故云体同,说即有别。所现诸日悉皆圆满,于上本日,亦无损减,故云无尽也。
* }  @" X$ X' _9 V$ q9 Z. [Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
6 b* |( S$ y. G4 S3 K9 P( ?- dOsho 问:经云不生不灭,何法不生?何法不灭?
4 u! |) B  r# Z5 |* K3 G奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:不善不生,善法不灭。
, E, e5 ~) P" e0 X  ?5 A 
0 B( ]  J4 |3 x! R9 r/ s; Gaoxiu.com 问:何者善?何者不善?
% h* _* S: x# G* u奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:不善者是染漏心,善法者是无染漏心;但无染无漏,即是不善不生;得无染无漏时,即清净圆明,湛然常寂,毕竟不迁,是名善法不灭也;此即是不生不灭。Osho6 }6 d5 Y# V# {; W% k
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation& E" u$ n% Y/ E  Y# }- [+ {! c" I! V
 问:菩萨戒云:众生受佛戒,即入诸佛位,位同大觉已,真是诸佛子。其义云何?
: y$ @% b6 _! t$ {: Y9 v  Q 答:佛戒者,清净心是也。若有人发心修行清净行,得无所受心者,名受佛戒也。过去诸佛皆修清净无受行,得成佛道;今时有人发心,修无受清净行者,即与佛功德等用,无有异也,故云入诸佛位也。如是悟者,与佛悟同,故云位同大觉已,真是诸佛子。从清净心生智,智清净名为诸佛子,亦名真佛子。aoxiu.com, |& ]0 y- s5 w- g2 c
 aoxiu.com4 X$ k# z! d' U' `
 问:只如佛之与法,为是佛在先?为是法在先?若法在先,法是何佛所说?若佛在先,承何教而成道?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation7 `' c0 L4 _+ a+ N" I
 答:佛亦在法先,亦在法后。
8 O2 y% O% Z0 F9 b6 UOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation Osho* H# k3 Z6 S  H& Y, A0 h4 g: m* G
 问:因何佛法先后?: R2 k0 Y0 p9 @8 S1 v
 答:若据寂灭法,是法先佛后;若据文字法,是佛先法后。何以故?一切诸佛,皆因寂灭法而得成佛,即是法先佛后。经云:诸佛所师,所谓法也;得成道已,然始广说十二部经,引化众生,众生承佛法教修行得成佛,即是佛先法后也。
8 q2 A  _8 }1 @Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
7 U8 l- y( p* h) T$ R& wOsho 问:云何是说通宗不通?
+ Z2 M7 M  l- n+ h; ?5 L 答:言行相违,即是说通宗不通。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation5 m5 b6 u! [: z* r
 1 p! V' z6 j. O7 A$ b
 问:云何是宗通说亦通?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation/ h; N. K8 W6 N. [
 答:言行无差,即是说通宗亦通。
0 n8 p9 Q% n- }! x) ^: e  n/ `aoxiu.com 
! X. ?4 g' o. S* E% l/ Z) u 问:经云:到不到、不到到之法云何?# t6 J# b, @* P. d0 v
 答:说到行不到,名为到不到;行到说不到,名为不到到;行说俱到,名为到到。
5 X! e* _. N8 I  V- pOsho Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation4 y- K- y0 ]7 P* I4 h+ R7 o
 问:佛法不尽有为,不住无为。何者是不尽有为?何者是不住无为?
8 d$ V8 F2 E. COsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:不尽有为者,从初发心,至菩提树下成等正觉,后至双林入般涅槃,于中一切法,悉皆不舍,即是不尽有为也。不住无为者,虽修无念,不以无念为证;虽修空,不以空为证;虽修菩提涅槃无相无作,不以无相无作为证;即是不住无为也。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)' H4 R: q2 k4 b- x$ C
 
9 X( P# @  K: Y, @3 m5 lOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:为有地狱,为无地狱?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)$ Q0 t5 y1 c. L1 G5 i
 答:亦有亦无。
! n' M  t* t+ X7 ?aoxiu.com 
$ z2 x( y7 e5 T# l 
! e, [% l' c% B) h 问:云何亦有亦无?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation% H6 ~5 v7 |, r, m
 答:为随心所造一切恶业,即有地狱;若心无染,自性空故,即无地狱。2 L" e) b2 d7 i
 
( v8 l2 h# `& ^$ Q' R# lOsho 问:受罪众生有佛性否?Osho& G$ `* \3 N5 I4 o# v5 q
 答:亦有佛性。
' n* Q- r4 d1 d' }9 I- COsho 
1 V* D0 Y9 A  a, v( U# o: y& tOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:既有佛性,正入地狱时佛性同入否?Osho3 F7 F  C* t* h/ q! r5 t# O4 e
 答:不同入。
* R. i8 B' C8 zaoxiu.com 
* c* j6 f4 S7 O% [, r8 X* LOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:正入之时佛性复在何处?
6 I9 |/ L) A- D2 Q 答:亦同入。
7 W4 N" s' Y# h7 i! i% nOsho Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation! q( u. Y7 ^8 M' X& M% |* D
 问:既同入,正入时,众生受罪,佛性亦同受罪否?
+ z6 f! U# K) |! A: r2 `# h0 ^7 aaoxiu.com 答:佛性虽随众生同入,是众生自受罪苦,佛性元来不受。
5 H! L  s0 |, w$ j; SOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation Osho* w: O; n& X' p% u' k& @1 I! X
 问:既同入,因何不受?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation" F; L! p) v& \; Y; j$ T3 |; b9 V
 答:众生者,是有相,有相者,即有成坏;佛性者,是无相,无相者,即是空性也。是故真空之性,无有坏者,喻如有人于空积薪,薪自受坏,空不受坏也。空喻佛性,薪喻众生,故云同入而不同受也。
# o/ o: Q1 Z3 ~aoxiu.com 
- N! M: g$ H2 c+ ^$ ]! I+ H' QOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:转八识成四智,束四智成三身,几个识共成一智?几个识独成一智?6 T" o: g: o5 j. b; D8 O: z  o  _% `
 答:眼耳鼻舌身,此五识共成成所作智,第六是意识独成妙观察智,第七意独成平等性智,第八含藏识独成大圆镜智。问此四智为别为同?答:体同名别。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation) {' l+ {+ J6 Z# j3 U" ]1 P
   G+ R, e2 S$ d# p$ S! c
 问:体既同,云何名别?既随事立名,正一体之时,何者是大圆镜智?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)( {0 F( ]- t; V$ D
 答:湛然空寂,圆明不动,即大圆镜智。能对诸尘不起爱憎,即是二性空,二性空即平等性智。能入诸根境界,善能分别,不起乱想而得自在,即是妙观察智。能令诸根随时应用,悉入正受,无二相者,即是成所作智。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation' o2 q9 d" P% m& u; [5 h
 
6 B) U& ^% |1 O5 _aoxiu.com 问:束四智成三身者,几个智共成一身?几个智独成一身?Osho5 x" t+ U9 W* S$ u
 答:大圆镜智独成法身,平等性智独成报身,妙观察智与成所作智共成化身。此三身亦假立名字分别,只令未解者看,若了此理,亦无三身应用。何以故?为体性无相,从无住本而立,亦无无住本。
& f1 X4 E4 H5 o( H- ROsho Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation6 X+ L. \5 [! `
 问:云何是见佛真身?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation' ^9 D9 w7 C1 k5 X. M! w- \9 e( u* q
 答:不见有无,即是见佛真身。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation! k% ]( g& R! ^4 |) o* u# \
 
4 o( y" {& s7 lOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:云何不见有无即是见佛真身?
+ E" _& u* I2 t# w6 Taoxiu.com 答:有因无立,无因有显;本不立有,无亦不存;既不存无,有从何得?有之与无,相因始有;既相因而有,悉是生灭也。但离此二见,即是见佛真身。
; L9 L7 ^3 O/ Z/ _奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 
; e6 [9 u: f* l( H- a% {0 e, j4 Paoxiu.com 问:只如有无尚不可交建立,真身复从何而立?Osho: B8 ^  b4 K' s) {$ d4 E
 答:为有问故,若无问时,真身之名亦不可立。何以故?譬如明镜人,若对物像时即现像,若不对像时,终不见像。
) o" q6 o- ?" `1 r) L0 w, |aoxiu.com 
; S* p2 J- S' h" COsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:云何是常不离佛?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)& {2 M& W( a/ S( |8 }, r7 I+ R/ ~% G& d
 答:心无起灭,对境寂然,一切时中,毕竟空寂,即是常不离佛。Osho/ f4 J; O/ F3 I+ }- i! [
 
" [3 d2 _! L( W) B7 x0 T# I0 l8 JOsho 问:何者是无为法?Osho$ B# b- x  B4 K! ^) c! a2 Q
 答:有为是。
( I: m- F, ]7 s! a7 tOsho Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation' t" ?2 O  Y6 p7 X& Z% I
 问:今问无为法,因何答有为是?
3 Z% T5 [& t; V: S" _ 答:有因无立,无因有显;本不立有,无从何生?若论真无为者,即不取有为,亦不取无为,是真无为法也。何以故?经云:若取法相,即著我人,若取非法相,即著我人;是故不应取法,不应取非法,即是取真法也。若了此理,即真解脱,即会不二法门。
0 K" w" ]0 \5 @% F- U# V2 n' F; m5 b 
, q" e! t3 ^) X! ]/ ?3 zOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:何者是中道义?
8 {$ w3 X7 p& [0 T' NOsho 答:边义是。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)1 D& L( v+ z6 u
 : |, |$ E! f3 j1 s
 问:今问中道,因何答边义是?Osho* p+ K$ \; P' R! B3 Z6 b4 ^
 答:边因中立,中因边生;本若无边,中从何有?今言中者,因边始有,故知中之与边,相因而立,悉是无常;色受想行识,亦复如是。
8 w- K4 }+ D4 }1 z* R1 O$ V4 {aoxiu.com Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation! h: d) K, S* v3 l7 H8 Q
 问:何名五阴等?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation" l& J& a, [3 u) E' W- K9 d
 答:对色染色,随色受生,名为色阴。为领纳八风,好集邪信,即随领受中生,名为受阴。迷心取想,随想受生,名为想阴。结集诸行,随行受生,名为行阴。于平等体,妄起分别系著,随识受生,名为识阴。故云:五阴。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation- p! U. y3 [$ r8 x+ x7 x1 f
 
: _3 p0 ^& |) b/ zaoxiu.com 问:经云:二十五有,何者是?Osho  N& y' U; X" }
 答:受后有身是也。后有身者,即六道受生也。为众生现世心迷,好结诸业,后即随业受生,故云:后有也。世若有人,志修究竟解脱,证无生法忍者,即永离三界,不受后有;不受后有者,即证法身;法身者,即是佛身。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation$ n% b6 r: n- h2 P
 
5 @$ \7 v, Z' d6 |Osho 问:二十五有名,云何分别?
5 X+ Z0 g; m( l" _$ ~* _ 答:本体是一,为随用立名,显二十五有。二十五有:十恶、十善、五阴是。aoxiu.com& Q0 N! H, O' A% ~" a
 Osho4 R0 Q" p6 D6 W
 问:云何是十恶十善?aoxiu.com7 d' |4 X0 }: r
 答:十恶:杀、盗、淫,妄言、绮语、两舌、恶口,乃至贪、嗔、邪见,此名十恶。十善者,但不行十恶即是也。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)0 x9 n- F% z9 |% s# u; K0 g  V1 d
 Osho$ h, U" }4 d& h) h6 S/ a6 L
 问:上说无念,尚未尽决。aoxiu.com4 ^+ ]! t8 q/ x
 答:无念者,一切处无心是;无一切境界,无余思求是;对诸境色,永无起动,是即无念。无念者,是名真念也;若以念为念者,即是邪念,非为正念。何以故?经云:若教人大念,名为非念。有六念名为邪念,无六念者,即真念。经云:善男子!我等住于无念法中,得如是金色三十二相,放大光明,照无余世界,不可思议功德,佛说之犹不尽,何况余乘能知也。得无念者,六根无染故,自然得入诸佛知见;得如是者,即名佛藏,亦名法藏;即能一切佛、一切法。何以故?为无念故。经云:一切诸佛等,皆从此经出。; L8 w' b, u* ?4 T! K
 Osho5 B% {. c2 z- n
 问:既称无念,入佛知见,复从何立?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation+ s- v% M; O+ I4 O
 答:从无念立。何以故?经云:从无住本,立一切法。又云:喻如明鉴,鉴中虽无像,而能现万像。何以故?为鉴明故,能现万像;学人为心无染故,妄念不生,我人心灭,毕竟清净;以清净故,能生无量知见。顿悟者,不离此生,即得解脱。何以知之?譬如师子儿,初生之时,即真师子;修顿悟者,亦复如是,即修之时,即入佛位;如竹春生笋,不离于春,即与母齐,等无有异。何以故?为心空故。修顿悟者,亦复如是,为顿除妄念,永绝我人,毕竟空寂,即与佛齐,等无有异,故云即凡即圣也。修顿悟者,不离此身,即超三界。经云:不坏世间,而超世间;不舍烦恼,而入涅槃。不修顿悟者,犹如野干,随逐师子,经百千劫,终不得成师子。又问:真如之性,为实空,为实不空?若言不空,即是有相。若言空者,即是断灭。一切众生,当依何修,而得解脱?答:真如之性,亦空亦不空。何以故?真如妙体,无形无相,不可得也,是名亦空;然于空无相体中,具足恒沙之用,即无事不应,是名亦不空。经云:解一即千从,迷一即万惑;若人守一,万事毕,是悟道之妙也。经云:森罗及万像,一法之所印。云何一法中,而生种种见?如此功业,由行为本;若不降心,依文取证,无有是处;自诳诳他,彼此俱坠。努力努力!细细审之,只是事来不受,一切处无心,得如是者,即入涅槃,证无生法忍,亦名不二法门、亦名无诤、亦名一行三昧。何以故?毕竟清净,无我人故;不起爱憎,是二性空,是无所见,即是真如无得之辩。此论不传无信,唯传同见同行,当观前人有诚信心,堪任不退者,如是之人,乃可为说,示之令悟。吾作此论,为有缘人,非求名利,只如诸佛所说,千经万论,只为众生迷故,心行不同,随邪应说,即有差别;如论究竟解脱理者,只是事来不受,一切处无心,永寂如空,毕竟清净,自然解脱;汝莫求虚名,口说真如,心似猿猴,即言行相违,名为自诳,当堕恶道;莫求一世虚名快乐,不觉长劫受殃。努力努力!众生自度,佛不能度;若佛能度众生时,过去诸佛如微尘数,一切众生总应度尽,何故我等,至今流浪生死,不得成佛;当知众生自度,佛不能度。努力努力自修!莫倚他佛力。经云:夫求法者,不著佛求。! S% _6 G8 a& t7 O
 
4 \! p; @! t8 j; Jaoxiu.com 问:于来世中,多有杂学之徒,云何共住?
8 d" M% ?; f, p( U9 i8 r" K 答:但和其光,不同其业,同处不同住。经云:随流而性常也。只如学道者,自为大事因缘解脱之事,俱勿轻未学,敬学如佛;不高己德,不疾彼能;自察于行,不举他过;于一切处,悉无妨碍,自然快乐也。重说偈云:
# |4 C5 b3 Z' @5 F& {- Q" Xaoxiu.com 忍辱第一道 先须除我人 事来无所受 即真菩提身Osho4 J, q7 X4 t$ G3 _9 h9 _* n, c3 x
 金刚经云:通达无我法者:如来说名真是菩萨,又云:不取亦不舍,永断于生死;一切处无心,即名诸佛子。涅槃经云:如来证涅槃,永断于生死。偈曰:aoxiu.com$ I* B; f  ^. {0 n+ |
 我今意况大好 他人骂时无恼 无言不说是非 涅槃生死同道Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation) _! ~! o* A1 P6 k) L
 识达自家本宗 犹来无有青草 一切妄想分别 将知世人不了
0 k: U8 n6 }  a# b2 Y/ U; Saoxiu.com 寄言凡夫末代 除却心中蒿草 我今意况大宽 不语无事心安奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)9 p+ M& e! u" P
 从容自在解脱 东西去易不难 终日无言寂寞 念念向理思看
: u7 _: h' M% `; O/ z2 J 自然逍遥见道 生死定不相干 我今意况大奇 不向世上侵欺
# {; @0 U$ t4 Y4 A) faoxiu.com 荣华总是虚诳 弊衣粗食充饥 道逢世人懒语 世人咸说我疾
2 A2 A. a5 L* _) }, WOsho 外道瞪瞪暗钝 心中明若琉璃 默契罗侯密行 非汝凡夫所知: `# Y0 Y: F7 v+ A  C/ Y
 吾恐汝等不会了真解脱理,再示汝等。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)$ d1 X& M: ?; i+ M3 h
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation0 ]& y1 b' y6 n) M/ a3 E
 问:维摩经云:欲得净土,当净其心。云何是净心?aoxiu.com( [9 h% Q/ S* l% e; H# u: r' L
 答:以毕竟净为净。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love); f0 p; |' h' g$ p7 g& b
 
% h! O6 ?9 R4 D5 xOsho 问:云何是毕竟净为净?
( _, c0 E+ C6 d: f3 S) B5 U; _奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:无净无无净,即是毕竟净。
. x: x# W$ q: xaoxiu.com 
2 m7 \* O+ o' p5 K& YOsho 问:云何是无净无无净?
$ p& _  f% W* _& YOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:一切处无心是净,得净之时,不得作净想。即名无净也。得无净时,亦不得作无净想,即是无无净也。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation* s4 C; y+ y2 U; h
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation- m. L. u2 y' I0 }. ]! W
 问:修道者,以何为证?Osho) j, _- m% u( n" a: z/ P
 答:毕竟证为证。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation9 V6 p# a! X1 H; m! g2 v
 
7 w9 |# m5 Y" D- F; S; h" vOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:云何是毕竟证?
1 N9 p9 N( G! a2 U- p奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:无证无无证,是名毕竟证。
) X* w% V' f5 B! O( c" ? 
: S  t# f* M: }* L/ a! tOsho 问:云何是无证?云何是无无证?
6 `+ S4 f  l; r+ z 答:于外不染色声等,于内不起妄念心,得如是者即名为证;得证之时,不得作证想,即名无证也;得此无证之时,亦不得作无证想,是名无证即名无无证也。Osho* q+ T, B/ \# ]4 B; o9 c' J8 U
 
5 q+ i; u8 l6 c- |. B5 MOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:云何解脱心?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)! @1 O; V8 h2 Y3 q! l
 答:无解脱心,亦无无解脱心,即名真解脱也。经云:法尚应舍,何况非法!法者是有,非法是无也;但不取有无,即真解脱。
0 w7 F' _! M% I% R: M5 Uaoxiu.com Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation* x% J2 i0 r% I
 问:云何得道?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation4 t1 o3 `7 x+ ^: q. V9 T2 @8 B
 答:以毕竟得为得。* k8 ~8 b& D6 P$ v4 `* p7 r" W
 aoxiu.com9 x' @3 E- r8 W* a9 d7 V
 问:云何是毕竟得?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation0 C* P; q/ h/ r6 C2 P# ~
 答:无得无无得,是名毕竟得。Osho' F" f% W/ L9 H- {8 _6 \/ Q
 Osho5 N; Y& z4 V& `2 S/ V) V9 K. a
 问:云何是毕竟空?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation; S7 {" L! \+ a0 w9 }6 K' p: c
 答:无空无无空,即名毕竟空。
8 d# ~  z5 K. Q( maoxiu.com Osho/ J- P; U1 I/ L4 K; P9 ~# @+ M. L
 问:云何是真如定?
$ H9 X* \! D, s/ q. ^0 r% y6 OOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:无定无无定,即名真如定。经云:无有定法名阿耨多罗三藐三菩提,亦无定法如来可说。经云:虽修空不以空为证,不得作空想,即是也。虽修定不以定为证,不得作净想,即是也。若得定得净,得一切处无心之时,即作得如是想者,皆是妄想,即被系缚,不名解脱;若得如是之时,了了自知得自在,即不得将此为证,亦不得作如是想,即得解脱。经云:若起精进心,是妄非精进;若能心不妄,精进无有涯。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation. u2 f: q2 P' O) C$ S
 
. Z9 ?7 @: b+ ?; V6 Oaoxiu.com 问:云何是中道?aoxiu.com# X$ Y. e5 n# D
 答:无中间、亦无二边,即中道也。云何是二边?答:为有彼心、有此心,即是二边。云何名彼心此心?答:外缚色声,名为彼心;内起妄念,名为此心。若于外不染色,即名无彼心;内不生妄念,即名无此心。此非二边也。心既无二边,中亦何有哉?得如是者,即名中道,真如来道。如来道者,即一切觉人解脱也。经云:虚空无中边,诸佛身亦然。然一切色空者,即一切处无心也。一切处无心者,即一切色性空,二义无别,亦名色空,亦名色无法也。汝若离一切处无心,得菩提、解脱、涅槃、寂灭、禅定、见性者,非也。一切处无心者,即修菩提、解脱、涅槃、寂灭、禅定、乃至六度,皆见性处。何以故?金刚经云:无有少法可得,是名阿耨多罗三藐三菩提也。Osho2 K# a) `" L4 y+ V* E/ z$ Q, r, b
 
4 K/ i! i) Z$ F* p1 L0 maoxiu.com 问:若有修一切诸行俱足成就,得受记否?- X  I3 K& A6 f9 U; p
 答:不得。Osho. E# b( M' u8 Z; n5 J! {( W
 
: n2 S( k. f2 @# @Osho 问:若以一切法无修,得成就、得受记否?' _) K. Z( v/ ]! G4 r8 p* R
 答:不得。
& n  S: A. c: P, [+ G3 i2 wOsho 
, G& f1 E' J7 v9 Maoxiu.com 问:若恁么时当以何法而得受记?
: S  X1 C' L* V% V% oOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:不以有行,亦不以无行,即得受记。何以故?维摩经云:诸行性相,悉皆无常。涅槃经云:佛告迦叶:诸行是常,无有是处。汝但一切处无心,即无诸行,亦无无行,即名受记。所言一切处无心者,无憎爱心是。言憎爱者,见好事不起爱心,即名无爱心也;见恶事亦不起憎心,即名无憎心也。无爱者,即名无染心,即是色性空也。色性空者,即是万缘俱绝。万缘俱绝者,自然解脱。汝细看之,若未惺惺了时,即须早问,勿使空度。汝等若依此教修,不解脱者,吾即终身为汝受大地狱。吾若诳汝者,吾当所生处为师子虎狼所食。汝若不依教,自勤修,即不知也;一失人身,万劫不复。努力努力!须合知尔。
& B1 v/ R) J  u! M# |  JOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation
0 b& x5 P) y7 `Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 真人游戏|电子游戏|足球篮球|时时メ彩| 六合投メ注| 网络赚钱去SO娱メ乐メ城:顶级信用メ提现百分百即时到账SO.CC