大珠和尚顿悟入道要门论(上)

本帖最后由 cetana 于 2015-4-28 01:48 编辑
0 f% j% I! i3 \, \Osho奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)9 o: L* x3 `7 X. [! H& k1 C
顿悟入道要门论卷上Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation5 c* D& P/ v5 b4 x
 稽首和南十方诸佛、诸大菩萨众。弟子今作此论,恐不会圣心,愿赐忏悔;若会圣理,尽将回施一切有情,愿于来世,尽得成佛。
# f. q: G& e  KOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation + `" a0 }3 s. a4 L8 R
 问:欲修何法?即得解脱。答:唯有顿悟一门,即得解脱。云何为顿悟?aoxiu.com9 a* G$ M0 M) Y7 G9 t' x( T
 答:顿者,顿除妄念;悟者,悟无所得。Osho" r/ \7 p' b2 m
 
; k4 z7 q, r" ?7 f" H9 QOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:从何而修?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation+ l& m) Z  S% E/ j* X& N/ s/ p
 答:从根本修。云何从根本修?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)( q7 x) Z8 n3 u3 m5 V  j
 问:心为根本。云何知心为根本?
/ y$ V4 O2 @0 ~- H3 mOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:楞伽经云:心生即种种法生,心灭即种种法灭。维摩经云:欲得净土,当净其心;随其心净,即佛土净。遗教经云:但制心一处,无事不办。经云:圣人求心不求佛,愚人求佛不求心;智人调心不调身,愚人调身不调心。佛名经云:罪从心生,还从心灭;故知善恶一切,皆由自心,所以心为根本也。若求解脱者,先须识根本;若不达此理,虚费功劳,于外相求,无有是处。禅门经云:于外相求,虽经劫数,终不能成;于内觉观,如一念顷,即证菩提。aoxiu.com6 b# P1 j# r' z; j
 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)7 _6 M$ ?& e$ n
 问:夫修根本,以何法修?aoxiu.com8 v% [" q- A+ x$ [3 o0 C
 答:惟坐禅,禅定即得。禅门经云:求佛圣智,要即禅定;若无禅定,念想喧动,坏其善根。
- ~) b% e, s. v# m* a4 ~! O7 Iaoxiu.com Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation7 k0 S4 r9 |4 I
 问:云何为禅?云何为定?Osho1 c" @  e; x6 k! G. b
 答:妄念不生为禅,坐见本性为定。本性者,是汝无生心。定者,对境无心,八风不能动;八风者:利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐,是名八风;若得如是定者,虽是凡夫,即入佛位。何以故?菩萨戒经云:众生受佛戒,即入诸佛位;得如是者,即名解脱,亦名达彼岸、超六度、越三界、大力菩萨、无量力尊,是大丈夫。
; `' e# _& F2 {$ n* BOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
* c- W# q" e+ T0 q& G 问:心住何处即住?
2 m" `' B$ f2 d6 Y# ^) Aaoxiu.com 答:住无住处即住。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)# A1 n0 Q( @- Q, ~4 W
 
" d+ |& u/ k: Baoxiu.com 问:云何是无住处?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation  ?0 t. D1 \8 S
 答:不住一切处,即是住无住处。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation( X5 ]' i2 X+ Z
 问:云何是不住一切处?. N# I* p9 O, ~! H. g( ?1 K4 T; P
 答:不住一切处者,不住善恶有无内外中间,不住空、亦不住不空,不住定、亦不住不定,即是不住一切处;只个不住一切处,即是住处也;得如是者,即名无住心也,无住心者是佛心。
  @1 v0 V' `7 TOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
( C, `( G) t; `4 b" f0 ^奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:其心似何物?
/ q3 Y! K+ g" l0 P( G 答:其心不青不黄、不赤不白、不长不短、不去不来、非垢非净、不生不灭,湛然常寂,此是本心形相也、亦是本身。本身者,即佛身也。
! z/ e# z) t3 X+ k& d8 Q% v: }6 I5 c2 i奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation. ~' T% P, Q+ |# h
 问:身心以何为见—是眼见、耳见、鼻见及身心等见?
7 D* W; c' Z% i, p4 }% ?. kOsho 答:见无如许种见。
. C  Q; W* {. P- V( o奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) Osho8 u; H8 C6 E9 E1 G/ X
 问:既无如许种见,复何见?aoxiu.com# _+ l0 h( _& t5 F( n" R
 答:是自性见。何以故?为自性本来清净,湛然空寂,即于空寂体中,能生此见。
, o& _- j! ]' z% G' y! eOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
5 P5 l' V! E" V 问:只如清净体尚不可得,此见从何而有?
7 g1 @; |' [& @+ y2 A奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:喻如明鉴,中虽无像,能见一切像。何以故?为明鉴无心故。学人若心无所染,妄心不生,我所心灭,自然清净;以清净故,能生此见。法句经云:于毕竟空中炽然建立,是善知识也。aoxiu.com) E6 s- D. q/ T8 I: y4 c9 f
 
; N+ \: c3 m! X( L  pOsho 问:涅槃经金刚身品:不可见、了了见,无有知者、无不知者,云何?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation# p- s# V  C7 w# B+ B
 答:不可见者,为自性体无形,不可得故,是名不可见也。然见不可得者,体寂湛然,无有去来,不离世流,世流不能流,坦然自在,即是了了见也。无有知者,为自性无形,本无分别,是名无有知者;无不知者,于无分别体中,具有恒沙之用,能分别一切,即无事不知,是名无不知者。般若偈云:般若无知,无事不知;般若无见,无事不见。$ c/ l7 o; W- q/ s" \/ k9 K& Y3 }
 aoxiu.com1 u' g, W* D4 _  p4 i' {% u0 ~3 T
 问:经云:不见有无,即真解脱。何者是不见有无?aoxiu.com5 T; X5 ~+ ~6 l" s
 答:证得净心时,即名有,于中不生得净心想,即名不见有也;得想无生无住,不得作无生无住想,即是不见无也;故云不见有无也。楞严经云:知见立知,即无明本;知见无见,斯即涅槃,亦名解脱。
7 H! T8 W+ E5 N8 w/ F' _3 P aoxiu.com& y( o4 ?8 M1 \7 k# C$ N
 问:云何是无所见?
- b7 C7 Z" L5 f7 p 答:若见男子女人、及一切色像,于中不起爱憎,与不见等,即是无所见也。
0 K: e6 ?" m: cOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)0 F1 k  Y+ w* ]% }" A& a
 问:对一切色像时,即名为见;不对色像时,亦名见否?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation4 K4 |* S, g2 n3 h
 答:见。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)( c9 x" ]: \/ X. @& K! h) E  y5 Q! ~6 M
 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)9 y" s. l" h5 @6 v8 Z3 h9 k. J
 问:对物时从有见?不对物时,云何有见?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)8 G. ~- H8 R( O* P. V# _- S
 答:今言见者,不论对物与不对物。何以故;为见性常故,有物之时即见,无物之时亦见也;故知物自有去来,见性无来去也,诸根亦尔。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)6 O6 v1 _7 f# w7 c7 |0 X
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation1 [1 o2 n7 O% ^- A7 v8 {8 ~
 问:正见物时,见中有物否?
- j' v4 a# j# E( E' w. ]Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:见中不立物。
9 Q3 m2 ]# O4 d4 \2 [5 R5 G( { 
) U# f& ]( `" a* H1 i/ iOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:正见无物时,见中有无物否?
! j! S; X3 M( TOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:见中不立无物。Osho- H* s: `0 c7 z; i
 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love): |: ^5 m$ U  S  y9 P0 _" |
 问:有声时即有闻,无声时还得闻否?
/ i* P7 z4 d, Z' V0 P& z 答:亦闻。
0 D; b6 l4 E! bOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
* ~: M6 q! M9 f: @. ]- ?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:有声时从有闻,无声时云何得闻?
8 L9 B5 x7 a  F( W" B 答:今言闻者,不论有声无声,何以故?为闻性常故;有声时即闻,无声时亦闻。
2 q$ m" j+ r- Qaoxiu.com 
" [& t" W+ H1 X, X- q2 uOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:如是闻者是谁?
* Z. a9 R  v) g' M, g, l奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:是自性闻,亦名知者闻。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation6 n  R/ @4 C% e
 . d+ k) q( F3 v  |+ J
 问:此顿悟门以何为宗?以何为旨?以何为体?以何为用?
8 |) z  V! x6 d* E* o  ~Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:无念为宗,妄心不起为旨,以清净为体,以智为用。
6 c2 e& L5 r4 ]' M" J5 bOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:既言无念为宗,未审无念者无何念?
: x  w% w, V6 Z( f  b) w3 {奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:无念者,无邪念;非无正念。
) B/ g6 \4 q5 S7 m$ W5 bOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:云何为邪念?云何名正念?aoxiu.com9 ]6 T- a  i# l3 z4 G: Y  y
 答:念有念无,即名邪念;不念有无,即名正念。念善念恶,名为邪念;不念善恶,名为正念;乃至苦乐生灭、取舍怨亲憎爱,并名邪念;不念苦乐等,即名正念。
) E' z, l1 p9 q( r8 k; |# ~$ a+ Y Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation2 c& C! d3 ?. Y
 问:云何是正念?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation- |5 X+ R/ X9 R6 ^$ r1 @; y& w
 答:正念者,唯念菩提。
7 h9 i* F, F0 r  `# w( r aoxiu.com2 [6 W% q4 F6 {' b5 h) M) x% `9 E
 问:菩提可得否?
8 o" a0 U: X5 V6 U3 maoxiu.com 答:菩提不可得。
2 I3 _" X) B" L- }. f* w! |Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
6 h8 @7 ]7 {$ K) C* oOsho 问:既不可得,云何唯念菩提?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation7 O4 B# [) o1 i$ g% l! V/ k
 答:只如菩提,假立名字,实不可得,亦无前后得者;为不可得故,即无有念,只个无念,是名真念。菩提无所念,无所念者,即一切处无心,是无所念;只如上说如许种无念者,皆是随事方便,假立名字,皆同一体,无二无别;但知一切处无心,即是无念也。得无念时,自然解脱。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)7 e, i. C1 t. H* t' G
 
% f+ }' T* m5 {0 p, a' ^! @aoxiu.com 问:云何行佛行?* T) \) x2 |% o1 N9 g! l. }
 答:不行一切行,即名佛行,亦名正行,亦名圣行;如前所说,不行有无憎爱等是也。大律卷五菩萨品云:一切圣人,不行于众生行,众生不行如是圣行。
# ~' O+ N  Q! U0 m- ^% Oaoxiu.com 
9 j# w9 R8 x! uaoxiu.com 问:云何是正见?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)9 H' P) y4 v; j+ ~3 R4 u  G
 答:见无所见,即名正见。
: S/ Y  Y  a9 POsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
) E3 L/ j6 m% JOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:云何名见无所见?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation0 c# p0 M; |4 U) C! R
 答:见一切色时,不起染著;不染著者,不起爱憎心,即名见无所见也;若得见无所见时,即名佛眼,更无别眼。若见一切色时起爱憎者,即名有所见;有所见者,即是众生眼,更无别眼;作众生眼乃至诸根亦复如是。
7 y( L5 V0 h2 Y' Maoxiu.com Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation% _7 w9 Z& \! b7 `! {/ O
 问:即言以智为用者,云何为智?
- {5 Y/ h8 w2 `% s+ B奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:知二性空,即是解脱;知二性不空,不得解脱;是名为智,亦名了邪正,亦名识体用。二性空即是体,知二性空即是解脱,更不生疑,即名为用。言二性空者,不生有无、善恶、爱憎,名二性空。Osho; {0 f0 Y9 l9 f8 k/ R3 `2 p% j; ~
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation# l% B7 {2 L+ L& N) _, a
 问:此门从何而入?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation. O, N% N: p; a) @0 D
 答:从檀波罗蜜入。
/ b5 U+ n2 K" A# f+ |奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) ' ~* h* H3 {6 r$ S- a0 C* Y6 N6 I. |2 R
 问:佛说六波罗蜜是菩萨行,何故独说檀波罗蜜、云何具足而得入也?
. O1 |7 h. {# \8 O6 @奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:迷人不解五度皆因檀度生,但修檀度,即六度悉皆具足。
* e" g6 V$ ~' X/ L9 W& _$ Z( x% COsho 
/ F# i5 A% n1 Faoxiu.com 问:何因缘故名为檀度?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)9 F/ S/ G/ d, l/ O! _% \
 答:檀者,名为布施。
- {7 H+ b- b) P2 z/ }Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
: }. a+ g: Z6 n6 HOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:布施何物?
' K% D/ z. y# ?0 Oaoxiu.com 答:布施却二性。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation: w5 q+ u  ~3 M: O6 Y
 
, a& W. @9 o& t2 L! b# g. m, t4 V奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 6 G1 U6 T1 d5 X5 I
 问:云何是二性?
! ]# q! C" \, _& H3 S4 q奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:布施知善恶性,布施却有无性,爱憎性、空不空性、定不定性、净不净性,一切悉皆施却,即得二性空。若得二性空时,亦不得作二性空想,亦不得作念有施想,即是真行檀波罗蜜,名万缘俱绝。万缘俱绝者,即一切法性空是也。法性空者,即一切处无心是。若得一切处无心时,即无有一相可得。何以故?为自性空故,无一相可得。无一相可得者,即是实相。实相者,即是如来妙色身相也。金刚经云:离一切诸相,则名诸佛。
7 r$ p; v& r/ jaoxiu.com 
  R5 _/ G* `$ s; s* eOsho 问:佛说六波罗蜜,今云何说一即能具足?愿说一具六法之因。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love). F9 ?/ j+ Q8 e: O# p8 a
 答:思益经云:网明尊谓梵天言:若菩萨舍一切烦恼,名檀波罗蜜,即是布施。于诸法无所起,名尸波罗蜜,即是持戒。于诸法无所念,名羼提波罗蜜,即是忍辱。于诸法离相,名毗离耶波罗蜜,即是精进。于诸法无所住,名禅波罗蜜,即是禅定。于诸法无戏论,名般若波罗蜜,即是智慧。是名六法。今更名六法不异,一舍、二无起、三无念、四离相、五无住、六无戏论。如是六法,随事方便,假立名字;至于妙理,无二无别;但知一舍,即一切舍;无起,即一切无起;迷途不契,悉谓有差;愚者滞其法数之中,即长轮生死。告汝学人,但修檀之法,即万法周圆,况于五法,岂不具耶?
# y& V& n% \2 x+ t" M. N$ i& VOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:三学等用,何者是三学?云何是等用?
, ^1 G: K- A1 N, G- |7 [2 K/ i0 ZOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:三学者:戒定慧是也。Osho8 W0 S/ }- G3 v: s& g
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation/ {1 _; }# M% Q. b. h$ A
 问:其义云何是戒定慧?
1 P) i7 P( [4 v; A% `Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:清净无染是戒。知心不动,对境寂然是定。知心不动时,不生不动想;知心清净时,不生清净想;乃至善恶皆能分别,于中无染,得自在者,是名为慧也。若知戒定慧体,俱不可得时,即无分别,即同一体,是名三学等用。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation* \- B7 Z$ V( a# r
 
( d' t% p* W2 M' tOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:若心住净时。不是著净否?
+ [, ~/ p. U: b) }+ e& Q; C; C1 {奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:得住净时,不作住净想,是不著净。
5 b7 n" ?  i2 h! B  U 
8 c+ d& Q' X2 v0 a3 `. j' caoxiu.com 问:心住空时,不是著空否?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)& w+ H+ g, C- T! {7 _$ I
 答:若作空想,即名著空。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation$ s' F! k0 V/ ~0 x# E
 
" A( s% \; @& e6 vaoxiu.com 问:若心得住无住处时,不是著无所处否?
! Z+ ^/ |) [! T" ^/ dOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:但作空想,即无有著处。汝若欲了了识无所住心时,正坐之时,但知心莫思量一切物,一切善恶都莫思量。过去事已过去而莫思量,过去心自绝,即名无过去事。未来事未至,莫愿莫求,未来心自绝,即名无未来事。现在事已现在,于一切事但知无著;无著者,不起憎爱心,即是无著;现在心自绝,即名无现在事。三世不摄,亦名无三世也。心若起去时,即莫随去,去心自绝;若住时亦莫随住,住心自绝,即无住心,即是住无住处也,若了了自知,住在住时,只物住,亦无住处,亦无无住处也。若是了了知心不住一切处,即名了了见本心也,亦名了了见性也。只个不住一切处心者,即是佛心,亦名解脱心,亦名菩提心,亦名无生心,亦名色性空。经云:证无生法忍是也。汝若未得如是之时,努力努力!勤加用功,功成自会。所言会者,一切处无心即是会。言无心者,无假不真也。假者爱憎心是也,真者无爱憎心是也。但无憎爱心,即是二性空。二性空者,自然解脱也。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)0 a5 ?/ G' r* r& N/ y+ Q
 
  O$ N+ v* Z' L, S' z' _aoxiu.com 问:为只坐用,行时亦得为用否?
( S: ]* ~( v( U- x5 m 答:今言用功者,不独言坐,乃至行住坐卧,所造运为,一切时中,常用无间,即名常住也。aoxiu.com3 k* k! x0 y, t& P1 ^( w
 
5 t' i" I. H& P. oOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:方广经云:五种法身:一实相法身、二功德法身、三法性法身、四应化法身、五虚空法身,于自己身何者是?aoxiu.com# I- y. L- j/ ?* ]( w0 q* b3 D! l2 }. ]
 答:知心不坏,是实相法身。知心含万像,是功德法身。知心无心,是法性法身。随根应说,是应化法身。知心无形不可得,是虚空法身。若了此义者,即知无证也。无得无证者,即是证佛法身;若有得有证者,即邪见增上慢人也,名为外道。何以故?维摩经云:舍利弗问天女曰:汝何所得?何所证?辩乃得如是。天女答曰:我无得无证,乃得如是;若有得有证,即于佛法中为增上慢人也。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation% ?: v5 i& D. j% f7 f
 
7 w  T: d& b$ f8 b2 DOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:经云等觉妙觉,云何是等觉?云何是妙觉?) d4 ~6 x8 V4 ?* e
 答:即色即空,名为等觉。二性空故,名为妙觉。又云:无觉无无觉,名为妙觉也。
; p# e3 n: w* B奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)) Z9 Y( Q2 ~( j" f" l6 u: V
 问:等觉与妙觉为别为不别?& |8 m3 X4 b0 z0 Z: c8 R- ~
 答:为随事方便,假立二名,本体是一,无二无别,乃至一切法皆然也。
' @/ v8 R5 {# j1 O( n$ u奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 
7 U. w( m/ }. T  j+ g+ a; c 问:金刚云:无法可说,是名说法。其义云何?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation  y( _& j% S# L7 e% B2 G( n
 答:般若体毕竟清净,无有一物可得,是名无法可说;即于般若空寂体中,具恒沙之用,即无事不知,是名说法。故云:无法可说,是名说法。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation6 E2 V- G9 G% i) t& W0 A0 ~
 
$ E6 W6 ?  Y, u, w6 N5 cOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:若有善男子善女人,受持读诵此经,若为人轻贱,是人先世罪业,应堕恶道;以今世人轻贱故,先世罪业,即为消灭,当得阿耨多罗三藐三菩提。其义云何?
+ N) H& _6 W0 y$ R0 G$ i( r/ S 答:只如有人未遇大善知识,唯造恶业,清净本心被三毒无明所覆,不能显了,故云应堕恶道也。以今世人轻贱者,即是今日发心求佛道,为无明灭尽,三毒不生,即本心明朗,更无乱念,诸恶永灭,故以今世人轻贱也;无明灭尽,乱念不生,自然解脱,故云当得菩提。即发心时名为今世,非隔生也。又云如来五眼者何?答:见色清净,名为肉眼。见体清净,名为天眼。于诸色境、乃至善恶,悉能微细分别,无所染著,于中自在,名为慧眼。见无所见,名为法眼。无见无无见,名为佛眼。又云:大乘、最上乘,其义云何?答:大乘者是菩萨乘,最上乘者是佛乘。又问:云何修而得此乘?答:修菩萨乘者,即是大乘。证菩萨乘,更不起观,至无修处,湛然常寂,不增不减,名最上乘,即是佛乘也。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation1 G9 z1 a  y9 j( M! N* d
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation# I! y1 n# q, X% w
 问:涅槃云:定多慧少,不离无明;定少慧多,增长邪见;定慧等故,即名解脱。其义如何?
" c; {( ~3 s/ D7 q. G. NOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:对一切善恶,悉能分别是慧;于所分别之处,不起爱憎,不随所染,是定;即是定慧等用说。又问:无言无说,即名为定,正言说之时得名定否?答:今言定者,不论说与不说常定。何以故?为用定性言说分别时,即言说分别亦定。若以空心观色时,即观色时亦空。若不观色,不说不分别时亦空;乃至见闻觉知,亦复如是。何以故?为自性空,即于一切处悉空;空即无著,无著即是等用;为菩萨常用如是等空之法,得至究竟,故云定慧等者,即名解脱也。今更为汝譬喻显示,令汝惺惺得解断疑,譬如明鉴照像之时,其明动否?不也!不照时亦动否?不也!何以故?为明鉴用无情明照,所以照时不动,不照亦不动。何以故?为无情之中,无有动者,亦无不动者。又如日光照世之时,其光动否?不也!若不照时动否?不也!何以故?为光无情;故用无情光照,所以不动,不照亦不动。照者是慧,不动者是定;菩萨用是定慧等法得三菩提;故云定慧等用,即是解脱也。今言无情者,无凡情,非无圣情也。
+ s' b9 S% |7 f1 Q1 J奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) Osho5 c; n. J* U2 Q. I" D
 问:云何是凡情?云何是圣情?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation8 ~9 H. ]+ f! F+ Q! B
 答:若起二性,即是凡情;二性空故,即是圣情。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation! y6 b- ?' R3 ]% y9 m
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation( `4 w0 r) H4 ~6 O6 z8 B3 P$ J
 问:经云:言语道断,心行处灭,其义如何?
( N2 Y4 P3 r9 I, Z4 A 答:以言显义,得义言绝;义即是空,空即是道,道即是绝言,故云言语道断,心行处灭。谓得义实际,更不起观;不起观故,即是无生;以无生故,即一切色性空;色性空故,即万缘俱绝;万缘俱绝者,即是心行处灭。
+ x9 z; ^& e$ ~, C奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation& k1 E/ l5 A, @
 问:如如者云何?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love). Q/ c9 u" ^$ e  w% m
 答:如如是不动义,心真如故,名如如也。是知过去诸佛行此行,亦得成道;现在佛行此行,亦得成道;未来佛行此行,亦得成道。三世所修证道无异,故名如如也。维摩经云:诸佛亦如也,至于弥勒亦如也,乃至一切众生悉皆如也。何以故?为佛性不断,有性故也。8 p, I* V/ {4 g. N
 Osho3 |# L) U' {) Y7 E4 e# x+ {
 问:即色即空,即凡即圣,是顿悟否?Osho3 m+ x& r/ O3 a/ ^3 C0 n
 答:是。aoxiu.com1 j7 ]+ B! Q2 ]) c5 |
 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)% j/ E" j- _2 U; q' r) D9 D# ^: n
 问:云何是即色即空?云何是即凡即圣?aoxiu.com$ I4 b7 l; t5 X6 C3 z: V) j4 f
 答:心有染即色,心无染即空。心有染即凡,心无染即圣。又云真空妙有故即色,色不可得故即空。今言空者,是色性自空,非色灭空。今言色者,是空性自色,非色能色也。
7 W+ E! }+ m! d) v4 O3 I% k' ZOsho 
5 I0 v8 }8 l/ ] 问:经云尽无尽法门如何?Osho5 ^* j$ t& m& Y
 答:为二性空故。见闻无生是尽。尽者,诸漏尽。无尽者,于无生体中,具恒沙妙用,随事应现,悉皆具足,于本体中亦无损灭,是名无尽。即是尽无尽法门也。
( x0 \2 H) V! z4 k- _Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
" [- G' [2 l! o1 ]; C4 J7 b2 @  P5 ]& LOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:尽与无尽,为一为别?Osho/ `( B( ]! @& \/ L4 @1 I
 答:体是一,说即有别。
& e- C8 o( P) i3 E! U 
6 x8 O( }8 R* y4 R 问:体既是一,云何说别?
% {" N7 V1 U* lOsho 答:一者是说之体,说是体之用。为随事应用,故云体同说别;喻如天上一日,一置种种盆器盛水,一一器中皆有于日,诸器中日悉皆圆满,与天上日亦无差别,故云体同。为随器立名,即有差别,所以有别,故云体同,说即有别。所现诸日悉皆圆满,于上本日,亦无损减,故云无尽也。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation: E4 A- j$ C$ @# B: S. z
 Osho0 o; e6 R8 }7 z0 }( @' S) i; N
 问:经云不生不灭,何法不生?何法不灭?
; g0 B$ i" c2 V1 H0 C' }奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:不善不生,善法不灭。
! L& f- t/ P! ]* IOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
- y, E. x( Q' S' f/ n- LOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:何者善?何者不善?
! ^' P3 K% G% t4 M* R1 O; t! JOsho 答:不善者是染漏心,善法者是无染漏心;但无染无漏,即是不善不生;得无染无漏时,即清净圆明,湛然常寂,毕竟不迁,是名善法不灭也;此即是不生不灭。
8 `+ s# T) D& I, o! _' A1 w9 }Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation% d  d. ]8 ]& u7 [6 x
 问:菩萨戒云:众生受佛戒,即入诸佛位,位同大觉已,真是诸佛子。其义云何?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation, A2 Y+ H+ J6 X9 j& K) {3 M
 答:佛戒者,清净心是也。若有人发心修行清净行,得无所受心者,名受佛戒也。过去诸佛皆修清净无受行,得成佛道;今时有人发心,修无受清净行者,即与佛功德等用,无有异也,故云入诸佛位也。如是悟者,与佛悟同,故云位同大觉已,真是诸佛子。从清净心生智,智清净名为诸佛子,亦名真佛子。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation" u: f8 [* i" B; _- r" i
 
4 \" T1 ]8 ]1 o. C8 M& f9 pOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:只如佛之与法,为是佛在先?为是法在先?若法在先,法是何佛所说?若佛在先,承何教而成道?2 G' X* |/ c" J, z
 答:佛亦在法先,亦在法后。
" D" V2 Z7 k7 x- Z/ b7 V7 I! r 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)! a/ ^( \3 K" T
 问:因何佛法先后?
% O6 U/ ]! h8 x' S; `- AOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:若据寂灭法,是法先佛后;若据文字法,是佛先法后。何以故?一切诸佛,皆因寂灭法而得成佛,即是法先佛后。经云:诸佛所师,所谓法也;得成道已,然始广说十二部经,引化众生,众生承佛法教修行得成佛,即是佛先法后也。
0 ]; y# o0 |2 c7 n) ]# U 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)$ x! ^9 g) g$ |
 问:云何是说通宗不通?
( v: s# m$ _% o/ U2 WOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:言行相违,即是说通宗不通。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation  `7 ?! h# G1 b- n1 @
 Osho/ w0 E) k9 U* _2 x* O: I
 问:云何是宗通说亦通?
# U  E5 v# L/ j% i2 C奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:言行无差,即是说通宗亦通。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation& k7 F$ [4 g# f# T3 o
 
. h; l1 e. Q( c9 M, TOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:经云:到不到、不到到之法云何?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation0 J; k1 U3 G: o1 S1 g+ u$ D4 [& R
 答:说到行不到,名为到不到;行到说不到,名为不到到;行说俱到,名为到到。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation2 |! C( n, f6 Z1 u2 k
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation2 [, o, |. N" }3 L, @
 问:佛法不尽有为,不住无为。何者是不尽有为?何者是不住无为?Osho" c! t/ k) i5 M/ |" z, k! Y5 ]$ f' X# V# C
 答:不尽有为者,从初发心,至菩提树下成等正觉,后至双林入般涅槃,于中一切法,悉皆不舍,即是不尽有为也。不住无为者,虽修无念,不以无念为证;虽修空,不以空为证;虽修菩提涅槃无相无作,不以无相无作为证;即是不住无为也。
* H$ ~8 P" a2 `! R0 I$ u1 W/ U$ ~, o奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)( Q9 c% ~  Y: O2 Z  \
 问:为有地狱,为无地狱?
0 ?5 h* `& Q7 G, A  `3 { 答:亦有亦无。$ X7 [' \! n- B) l7 X- j
 
4 s1 k1 e; f. e# ], y奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) aoxiu.com* C" t9 j# H7 l8 `% o1 ?
 问:云何亦有亦无?aoxiu.com2 h3 L7 f( q* u8 Z+ `2 c
 答:为随心所造一切恶业,即有地狱;若心无染,自性空故,即无地狱。
* |6 q/ H% P3 a( F奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 
2 J& D# ?3 F8 e. n奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:受罪众生有佛性否?
- I, _* _2 O" k* z奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:亦有佛性。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation! W" r, N+ h. {! N
 aoxiu.com* ^  O% ]8 @3 t" a) D  V8 K( A# V; S
 问:既有佛性,正入地狱时佛性同入否?
( L5 Q% |4 l; s, o8 Y" J4 @aoxiu.com 答:不同入。* I' ^- d7 w2 z; A4 h7 S9 P1 d' I
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation& {6 \7 J8 I2 }! }' U
 问:正入之时佛性复在何处?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation+ A( J8 \! K) K; x7 {# v4 k
 答:亦同入。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation- x! e8 g1 J) m/ n/ c0 ^0 _
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation+ ~" L( |2 g6 `$ s  A: K) }
 问:既同入,正入时,众生受罪,佛性亦同受罪否?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love). I- p: ^: I0 u% B* f
 答:佛性虽随众生同入,是众生自受罪苦,佛性元来不受。
. S3 T, x! ?" r7 E' G) Y$ H奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) , n  \2 w' `5 C8 E9 [! z7 H
 问:既同入,因何不受?
. |9 L& ^0 M/ t) x0 waoxiu.com 答:众生者,是有相,有相者,即有成坏;佛性者,是无相,无相者,即是空性也。是故真空之性,无有坏者,喻如有人于空积薪,薪自受坏,空不受坏也。空喻佛性,薪喻众生,故云同入而不同受也。
1 H" [$ L. H6 ~! w 
$ C9 n: I" h6 a: H3 r9 |4 K  x奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:转八识成四智,束四智成三身,几个识共成一智?几个识独成一智?
" p0 S% M. h4 V+ @) u2 LOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:眼耳鼻舌身,此五识共成成所作智,第六是意识独成妙观察智,第七意独成平等性智,第八含藏识独成大圆镜智。问此四智为别为同?答:体同名别。
7 h2 o( E1 D! `: V. I Osho) B3 [8 Q1 T( i9 X: }
 问:体既同,云何名别?既随事立名,正一体之时,何者是大圆镜智?. B* H; |7 u" m6 l
 答:湛然空寂,圆明不动,即大圆镜智。能对诸尘不起爱憎,即是二性空,二性空即平等性智。能入诸根境界,善能分别,不起乱想而得自在,即是妙观察智。能令诸根随时应用,悉入正受,无二相者,即是成所作智。Osho5 T6 y" U& i$ R( p, J$ a+ t
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation& M6 c7 X5 k0 s) t" d( R) ^
 问:束四智成三身者,几个智共成一身?几个智独成一身?aoxiu.com4 B2 w5 N9 F6 ?! W: D7 g3 M: T
 答:大圆镜智独成法身,平等性智独成报身,妙观察智与成所作智共成化身。此三身亦假立名字分别,只令未解者看,若了此理,亦无三身应用。何以故?为体性无相,从无住本而立,亦无无住本。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation% N7 S+ c; d- ~5 I; ]
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation; I" E( s) W7 B3 O9 J7 J. `
 问:云何是见佛真身?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation" N! P3 m9 `9 u( c; P  ^
 答:不见有无,即是见佛真身。
5 s6 y0 S  l5 i+ A3 YOsho Osho8 y' a7 z0 S. @7 ~9 G# d6 t. [
 问:云何不见有无即是见佛真身?
3 u) G$ b) t8 T" v( ?1 l& _8 oOsho 答:有因无立,无因有显;本不立有,无亦不存;既不存无,有从何得?有之与无,相因始有;既相因而有,悉是生灭也。但离此二见,即是见佛真身。
8 p& B) ^& V% W2 T3 s, L6 j奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 
2 ^( h( M6 f1 B  K/ ~$ m 问:只如有无尚不可交建立,真身复从何而立?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation, }$ t. q. ^  H& U5 ]% B# q
 答:为有问故,若无问时,真身之名亦不可立。何以故?譬如明镜人,若对物像时即现像,若不对像时,终不见像。
! ]1 a& y9 m( E奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 
0 F8 G" H- t* ^, Q  F: HOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:云何是常不离佛?
4 `" s. d6 w) H* c/ G: L0 Y 答:心无起灭,对境寂然,一切时中,毕竟空寂,即是常不离佛。# q2 k5 d" D% o4 ?
 
9 c1 ]. M8 z) j5 ?aoxiu.com 问:何者是无为法?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation" w6 E' c3 X9 O4 L2 u. T2 U0 B
 答:有为是。
6 X: s: [' @5 f: B" H6 a9 ~aoxiu.com 
: N+ W' d! B" D9 T% W! \6 O0 xOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:今问无为法,因何答有为是?aoxiu.com) h3 Z5 {9 @4 m+ y  _. n
 答:有因无立,无因有显;本不立有,无从何生?若论真无为者,即不取有为,亦不取无为,是真无为法也。何以故?经云:若取法相,即著我人,若取非法相,即著我人;是故不应取法,不应取非法,即是取真法也。若了此理,即真解脱,即会不二法门。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation7 p  W7 Q9 n* w' y+ `- ]# |
 
8 P& k! ?" `7 ^! \/ R( e) t2 x! j. s奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:何者是中道义?
* {( ]9 C. D' g( `7 b! |5 nOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:边义是。Osho" i0 Z$ |  O3 B# m. X  O
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation! G, B1 ?2 r3 j$ ~3 k9 {
 问:今问中道,因何答边义是?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)9 B; c1 d$ {3 R% h# q2 z
 答:边因中立,中因边生;本若无边,中从何有?今言中者,因边始有,故知中之与边,相因而立,悉是无常;色受想行识,亦复如是。
( L) u1 `& q# G1 VOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation aoxiu.com  b' C0 y* {$ x: Z
 问:何名五阴等?Osho0 j' W* w* k6 T% F  M
 答:对色染色,随色受生,名为色阴。为领纳八风,好集邪信,即随领受中生,名为受阴。迷心取想,随想受生,名为想阴。结集诸行,随行受生,名为行阴。于平等体,妄起分别系著,随识受生,名为识阴。故云:五阴。  B5 X2 J1 i& F: G& K+ V+ Z
 Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation$ h1 C8 C' V" h1 d1 n6 K
 问:经云:二十五有,何者是?
  h& a5 \' B* K5 t: Laoxiu.com 答:受后有身是也。后有身者,即六道受生也。为众生现世心迷,好结诸业,后即随业受生,故云:后有也。世若有人,志修究竟解脱,证无生法忍者,即永离三界,不受后有;不受后有者,即证法身;法身者,即是佛身。
# r2 G0 y$ e& g8 O7 i( y7 e9 }: Haoxiu.com 
1 Q5 k0 H. R) s$ \Osho 问:二十五有名,云何分别?* f4 W$ s( I: b' P* ~1 u6 ~' V1 `
 答:本体是一,为随用立名,显二十五有。二十五有:十恶、十善、五阴是。Osho# R" ~$ M& g5 p1 h" z
 
% `2 C9 a- i7 \# u  cOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:云何是十恶十善?
: _' T& |7 k, v, d( P6 m; `Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:十恶:杀、盗、淫,妄言、绮语、两舌、恶口,乃至贪、嗔、邪见,此名十恶。十善者,但不行十恶即是也。
6 X/ d  q: A! i, D% ?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation5 T  _  i) G. w" V
 问:上说无念,尚未尽决。
: j, d* B4 Y7 V 答:无念者,一切处无心是;无一切境界,无余思求是;对诸境色,永无起动,是即无念。无念者,是名真念也;若以念为念者,即是邪念,非为正念。何以故?经云:若教人大念,名为非念。有六念名为邪念,无六念者,即真念。经云:善男子!我等住于无念法中,得如是金色三十二相,放大光明,照无余世界,不可思议功德,佛说之犹不尽,何况余乘能知也。得无念者,六根无染故,自然得入诸佛知见;得如是者,即名佛藏,亦名法藏;即能一切佛、一切法。何以故?为无念故。经云:一切诸佛等,皆从此经出。
0 @2 d( P" E- z  r奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 
2 H$ W! H8 ^0 b4 r# I: n7 z* }Osho 问:既称无念,入佛知见,复从何立?
" [2 K5 k& ^+ T  c" COsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:从无念立。何以故?经云:从无住本,立一切法。又云:喻如明鉴,鉴中虽无像,而能现万像。何以故?为鉴明故,能现万像;学人为心无染故,妄念不生,我人心灭,毕竟清净;以清净故,能生无量知见。顿悟者,不离此生,即得解脱。何以知之?譬如师子儿,初生之时,即真师子;修顿悟者,亦复如是,即修之时,即入佛位;如竹春生笋,不离于春,即与母齐,等无有异。何以故?为心空故。修顿悟者,亦复如是,为顿除妄念,永绝我人,毕竟空寂,即与佛齐,等无有异,故云即凡即圣也。修顿悟者,不离此身,即超三界。经云:不坏世间,而超世间;不舍烦恼,而入涅槃。不修顿悟者,犹如野干,随逐师子,经百千劫,终不得成师子。又问:真如之性,为实空,为实不空?若言不空,即是有相。若言空者,即是断灭。一切众生,当依何修,而得解脱?答:真如之性,亦空亦不空。何以故?真如妙体,无形无相,不可得也,是名亦空;然于空无相体中,具足恒沙之用,即无事不应,是名亦不空。经云:解一即千从,迷一即万惑;若人守一,万事毕,是悟道之妙也。经云:森罗及万像,一法之所印。云何一法中,而生种种见?如此功业,由行为本;若不降心,依文取证,无有是处;自诳诳他,彼此俱坠。努力努力!细细审之,只是事来不受,一切处无心,得如是者,即入涅槃,证无生法忍,亦名不二法门、亦名无诤、亦名一行三昧。何以故?毕竟清净,无我人故;不起爱憎,是二性空,是无所见,即是真如无得之辩。此论不传无信,唯传同见同行,当观前人有诚信心,堪任不退者,如是之人,乃可为说,示之令悟。吾作此论,为有缘人,非求名利,只如诸佛所说,千经万论,只为众生迷故,心行不同,随邪应说,即有差别;如论究竟解脱理者,只是事来不受,一切处无心,永寂如空,毕竟清净,自然解脱;汝莫求虚名,口说真如,心似猿猴,即言行相违,名为自诳,当堕恶道;莫求一世虚名快乐,不觉长劫受殃。努力努力!众生自度,佛不能度;若佛能度众生时,过去诸佛如微尘数,一切众生总应度尽,何故我等,至今流浪生死,不得成佛;当知众生自度,佛不能度。努力努力自修!莫倚他佛力。经云:夫求法者,不著佛求。aoxiu.com0 R4 L1 ]/ Z: z3 Y% {. Y1 o$ p' W# ~* x
 
( Y8 o- k* q  qOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:于来世中,多有杂学之徒,云何共住?! Y6 G+ b3 z5 C& C, Y+ K
 答:但和其光,不同其业,同处不同住。经云:随流而性常也。只如学道者,自为大事因缘解脱之事,俱勿轻未学,敬学如佛;不高己德,不疾彼能;自察于行,不举他过;于一切处,悉无妨碍,自然快乐也。重说偈云:) k- b# k  m" ]* c0 v8 \
 忍辱第一道 先须除我人 事来无所受 即真菩提身Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation6 L2 C+ @3 G0 C/ ?! T  K/ H
 金刚经云:通达无我法者:如来说名真是菩萨,又云:不取亦不舍,永断于生死;一切处无心,即名诸佛子。涅槃经云:如来证涅槃,永断于生死。偈曰:Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation. o  ?9 B: e/ l+ T
 我今意况大好 他人骂时无恼 无言不说是非 涅槃生死同道Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation) f- Z6 O: f- x8 \) y" f& F
 识达自家本宗 犹来无有青草 一切妄想分别 将知世人不了  h$ o" }3 W- B2 |: Y# _6 H
 寄言凡夫末代 除却心中蒿草 我今意况大宽 不语无事心安
9 G" X  b; Z% `" P: D( oOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 从容自在解脱 东西去易不难 终日无言寂寞 念念向理思看9 X9 w5 f$ M6 X" j$ G6 O; |
 自然逍遥见道 生死定不相干 我今意况大奇 不向世上侵欺
, ~1 G% a# C8 o- caoxiu.com 荣华总是虚诳 弊衣粗食充饥 道逢世人懒语 世人咸说我疾Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation  e8 Y2 u; U: c; I8 o
 外道瞪瞪暗钝 心中明若琉璃 默契罗侯密行 非汝凡夫所知
1 D5 n' o: C1 X( HOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 吾恐汝等不会了真解脱理,再示汝等。
7 U) w( p  z2 Q5 t6 \$ b1 d0 [奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 
* |& D+ X  v- X, ]- `1 Z7 UOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 问:维摩经云:欲得净土,当净其心。云何是净心?奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)5 }0 l' W# X" p6 h5 c9 C8 n
 答:以毕竟净为净。Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation6 q/ E% }: g5 a
 
  c! c& t3 J( M4 C5 a奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:云何是毕竟净为净?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation& j# d5 }, n) K' H1 ?7 X( U0 R
 答:无净无无净,即是毕竟净。aoxiu.com  ^  B, V# m1 G( ]5 ~5 Z
 9 x  Y  {2 ^) R2 y& G8 x6 ?/ J
 问:云何是无净无无净?
1 a/ p1 V3 [# _" D% ]! k4 E9 Y+ W/ ^aoxiu.com 答:一切处无心是净,得净之时,不得作净想。即名无净也。得无净时,亦不得作无净想,即是无无净也。
$ G1 A, V2 I- }Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation( S/ H7 A. i) m2 ]
 问:修道者,以何为证?
" [. g( ~) R) d  AOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:毕竟证为证。Osho0 I( F; e) ]* \
 Osho5 m, q- n% F3 ~
 问:云何是毕竟证?8 Z( f+ b3 X4 |: ?; q
 答:无证无无证,是名毕竟证。
  d0 e) j. Q3 D( f! M% `Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
; V* j4 S9 A& j% ]+ N5 ]Osho 问:云何是无证?云何是无无证?
' d& |/ R! m5 m. V9 h3 c 答:于外不染色声等,于内不起妄念心,得如是者即名为证;得证之时,不得作证想,即名无证也;得此无证之时,亦不得作无证想,是名无证即名无无证也。
; A6 E, _2 W% Y+ H3 {# @  i, ]% fOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation" ]/ `) k  `5 S5 c1 I( D
 问:云何解脱心?
7 f! H- w3 M( Q9 I2 sOsho 答:无解脱心,亦无无解脱心,即名真解脱也。经云:法尚应舍,何况非法!法者是有,非法是无也;但不取有无,即真解脱。奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love)8 |* V& T: q, @/ ]! e
 
3 v, w9 P$ _7 e" A& [. `2 N5 A# K 问:云何得道?
0 `3 V9 L, R. M$ p! u1 D/ i! k 答:以毕竟得为得。aoxiu.com$ D+ ^$ r: l0 f6 p' F8 p
 
7 n2 F8 }, [. ^4 Z2 a( F 问:云何是毕竟得?
1 d$ l7 ~( e3 o+ p$ `% P; S 答:无得无无得,是名毕竟得。
2 f8 F& \$ Y( Y" m' X; A& t7 Oaoxiu.com   }  l& o  C' p4 L
 问:云何是毕竟空?Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation! y! z$ Z6 B" W5 t" U8 U1 i5 J! p
 答:无空无无空,即名毕竟空。
! l) e: `8 H# jOsho 
) {" \- C2 M! x4 u. K# n4 XOsho 问:云何是真如定?
% m# b5 b7 y  p. ?- A, l; UOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:无定无无定,即名真如定。经云:无有定法名阿耨多罗三藐三菩提,亦无定法如来可说。经云:虽修空不以空为证,不得作空想,即是也。虽修定不以定为证,不得作净想,即是也。若得定得净,得一切处无心之时,即作得如是想者,皆是妄想,即被系缚,不名解脱;若得如是之时,了了自知得自在,即不得将此为证,亦不得作如是想,即得解脱。经云:若起精进心,是妄非精进;若能心不妄,精进无有涯。
3 ^4 t% z6 P, _0 _6 j, WOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 
- j  k3 y/ B# I奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 问:云何是中道?
' O& N. m/ x3 P1 C奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) 答:无中间、亦无二边,即中道也。云何是二边?答:为有彼心、有此心,即是二边。云何名彼心此心?答:外缚色声,名为彼心;内起妄念,名为此心。若于外不染色,即名无彼心;内不生妄念,即名无此心。此非二边也。心既无二边,中亦何有哉?得如是者,即名中道,真如来道。如来道者,即一切觉人解脱也。经云:虚空无中边,诸佛身亦然。然一切色空者,即一切处无心也。一切处无心者,即一切色性空,二义无别,亦名色空,亦名色无法也。汝若离一切处无心,得菩提、解脱、涅槃、寂灭、禅定、见性者,非也。一切处无心者,即修菩提、解脱、涅槃、寂灭、禅定、乃至六度,皆见性处。何以故?金刚经云:无有少法可得,是名阿耨多罗三藐三菩提也。
  D, ?7 Q$ F+ |' ^Osho . L& o3 w% p( U: {4 _6 R
 问:若有修一切诸行俱足成就,得受记否?
; J* d4 q( a7 t. |$ n1 ~Osho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:不得。% |; V8 _7 Q: A0 B
 * k3 N: \6 z+ _5 P. K
 问:若以一切法无修,得成就、得受记否?aoxiu.com/ c* R( e6 ~) x9 }4 y4 s
 答:不得。
5 S- u/ e. T1 l; E/ |0 n9 E奥修(OSHO)中文社区(Meditation,Love) $ b8 @! E4 n" Y  K  q
 问:若恁么时当以何法而得受记?
* c- t) l) {+ B8 F# I3 FOsho,奥修,静心,爱的艺术,Meditation 答:不以有行,亦不以无行,即得受记。何以故?维摩经云:诸行性相,悉皆无常。涅槃经云:佛告迦叶:诸行是常,无有是处。汝但一切处无心,即无诸行,亦无无行,即名受记。所言一切处无心者,无憎爱心是。言憎爱者,见好事不起爱心,即名无爱心也;见恶事亦不起憎心,即名无憎心也。无爱者,即名无染心,即是色性空也。色性空者,即是万缘俱绝。万缘俱绝者,自然解脱。汝细看之,若未惺惺了时,即须早问,勿使空度。汝等若依此教修,不解脱者,吾即终身为汝受大地狱。吾若诳汝者,吾当所生处为师子虎狼所食。汝若不依教,自勤修,即不知也;一失人身,万劫不复。努力努力!须合知尔。
' v! \7 [/ I' H, n0 C
0 X, O4 `; I) q% i9 Eaoxiu.com 真人游戏|电子游戏|足球篮球|时时メ彩| 六合投メ注| 网络赚钱去SO娱メ乐メ城:顶级信用メ提现百分百即时到账SO.CC